Sukuyhdistys Keski-Suomen Argillanderit ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Argillanderit ry ja sen kotipaikka on Pihtipudas.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.
 3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
   • järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa
   • kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita
   • kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä
   • selvittelemällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
   • jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen
   • avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen jäseniä, jolloin poikkeustapauksessa avustus voidaan antaa myös yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.
    Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja -kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.
 4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Pihtiputaan 1700-luvun alkupuolella eläneestä korpraali Israel Argillanderista. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sukuun kuuluvan aviopuoliso.
 5. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
  Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksen jäsen, joka osoittautuu arvottomaksi siihen kuulumaan ja jäsen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut jäsenmaksuaan, ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä tähän laiminlyöntiin.
 6. Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden vähimmäismäärän varsinainen sukukokous vahvistaa. Poikkeustapauksissa sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta. Yhdistyksen ulkojäsenen vuosimaksu on puolet varsinaisen jäsenen vuosimaksusta. Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.
 7. Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää siksi kunnes uusi sukuneuvosto on valittu.Sukuneuvostoon kuuluu vähintään 3 ja enintään 15 jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelman hoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt.Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.Sukuenuvosto voi avukseen keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.
  Sukuneuvosto ja sen työvalikokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnäoleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla.Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuneuvoston varsinainen jäsen.Sukuneuvosto voi avukseen keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.Sukuneuvosto ja sen työvalikokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnäoleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla.
  Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa.Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen varsinainen jäsen.
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
 9. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun kuluessa.
 10. Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vähintään joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään 2 viikkoa aikaisem­min kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta kirjeellä vähintään viikkoa aikaisemmin.
 11. Varsinaisen sukukokousen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on hänen tällöin todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä, ellei kokous itse halua toimittaa pöytäkirjan tarkistusta, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat:
      1. Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta.
      2. Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukousten väliseltä ajalta ja tilintarkastajien lausunnot.
      3. Kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
      4. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa toimikautta varten.
      5. Alkavaa toimikautta varten valittavien sukuneuvoston jäsenten, kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit.
       Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.
  1. Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. Yhdistyksen jokaisella läsnäolevalla ulkojäsenellä on sukukokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.Äänestys on avoin, on jokaisella ellei joku yhdistyksen jäsen vaadi suljettua äänestystä, jota aina on käytettävä sukuneuvoston jäseniä, tilin­tarkastajia ja varatilintarkastajia valittaessa. Päätökseksi tu­lee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjoh­taja on äänestänyt. Äänten mennessä vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.
  2. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.
   Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voi­daan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin äänten­enemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta tällainen päätös tulisi hyväksytyksi, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.
  3. Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä  yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.